جذب نیروی کار ماهر از مسیر پروژه اشتغال مهارت محور
, ,

نام و نشانی آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای شهرستان ساوجبلاغ

https://c6.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2021/06/آدرس-آموزشگاههای-آزاد-شهرستان-ساوجبلاغ.pdf
جذب نیروی کار ماهر از مسیر پروژه اشتغال مهارت محور