۷ تیر سالروز شهادت مظلومانه آیت اله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای امام خمینی (ره)

7 تیر سالروز شهادت مظلومانه آیت اله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران باوفای امام خمینی(ره)

7 تیر سالروز شهادت مظلومانه آیت اله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای امام خمینی(ره)