عملکرد آموزشی بخش دولتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در ۹ ماهه اول ۱۴۰۰