, ,

فراخوان پیش ثبت نام در دوره های آموزشی ویژه پناهندگان افغانستان