تبیین دستاوردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ۴۰ ساله انقلاب اسلامی

ظرفیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ۴۰ ساله انقلاب اسلامی در بخش دولتی ۱۸ برابر و بخش خصوصی ۱۵۷ برابر رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، تعداد مراکز آموزشی این سازمان در بخش دولتی در ۴۰ ساله انقلاب اسلامی نسبت به زمان قبل از انقلاب، با رشد ۱۸ برابری از ۳۱ مرکز به ۵۵۲ مرکز و در بخش خصوصی تعداد مراکز آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با رشد ۱۵۷ برابری از ۷۰ مرکز به ۱۱ هزار و ۱۳ مرکز رسیده است.

بر اساس این گزارش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قبل از انقلاب اسلامی دارای ۲۱ مرکز آموزش جوارکارگاهی، ۳ مرکز کارآموزی و ۷ مرکز آموزش حرفه ای بوده است.

این گزارش می افزاید: این سازمان در حال حاضر دارای ۵۵۲ مراکز ثابت، ۸۵ شعب آموزش، ۳۳۶ مراکز جوارکارگاهی، ۲۲۳ مراکز در زندان و ۳۳۵ مراکز در پادگان ها، ۲ هزار و ۷۴ کارگاه سیار شهری، ۲۱۰ کارگاه عشایری، ۳۱۰ کارگاه جوار دانشگاه، ۳۱۲ کارگاه معتادان بهبود یافته، ۳۲۵ کارگاه در سکونت گاه های غیر رسمی، ۳ هزار و ۲۸۴ کارگاه های سیار روستایی و ۸۹۴ کارگاه اصناف است.

بنابراین گزارش، عملکرد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ۴۰ ساله انقلاب اسلامی نسبت به زمان قبل از انقلاب، از رشد ۱۱ برابری در بخش دولتی و ۵۵ برابری در بخش غیر دولتی برخوردار است.

همچنین تعداد حرفه های آموزشی در بخش دولتی و خصوصی به ترتیب ۴۳ و ۲۵٫۵ برابر رشد داشته است.

براساس این گزارش، تعداد استانداردهای آموزشی در ۴۰ ساله انقلاب اسلامی نسبت به زمان قبل از انقلاب با رشد ۶ برابری از ۹۰۸ استاندارد آموزشی به ۵ هزار و ۳۷۵ استاندارد افزایش یافته است.

این گزارش می افزاید: حضور ایران در مسابقات جهانی مهارت از ۱۰ رشته (قبل از انقلاب) به ۲۸ رشته در چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت ارتقاء داشته است.