,

برگزاری جلسه شورای مربیان به جهت برنامه ریزی دقیق در راستای عملکرد مطلوب آموزشی در سال جاری (1401)