بازدید محمدرضا شاه پسند معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به همراه بهزاد غفاری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از مرکز آموزش فنی وحرفه ای تخصصی کشاورزی زیبادشت

11 آذر1400

گزارش تصویری بازدید محمدرضا شاه پسند معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به همراه بهزاد غفاری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از مرکز آموزش فنی وحرفه ای تخصصی کشاورزی زیبادشت